Göm meny

TAMS65, Matematisk Statistik I, fortsättningskurs - vt 2017

Kursinformation

Matematisk statistik I, fortsättningskurs är en kurs i statistisk teori. Kursen bygger på Matematisk statistik I Grundkurs, som är en kurs i sannolikhetslära. När man i sannolikhetslära framförallt konstruerar och analyserar modeller för slumpmässiga försök, så använder man statistisk teori för att med hjälp av observerade värden dra slutsatser om slumpmodellen och verkligheten bakom den. Under kursen kommer vi både studera fallet med oberoende mätningar och fallet då man har mätvärden mellan vilka det råder mer eller mindre starka samband.

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i statistiska metoder, dvs att utgående från observerade data dra slutsatser om fenomen som påverkas av slumpen. Efter fullgjord kurs förväntas den studerande kunna:
 • Utnyttja en lämplig slumpmodell för att beskriva och analysera observerade data och dra slutsatser om intressanta parametrar.
 • Härleda punktskattningar av parametrar och analysera deras egenskaper.
 • Förstå principerna för att dra slutsatser via konfidensintervall och hypotesprövning. Konstruera konfidensintervall och genomföra hypotesprövning för observerade data, redovisa slutsatserna samt bedöma säkerheten.
 • Analysera samband mellan variabler med hjälp av enkel eller multipel linjär regression och bedöma den använda modellens relevans.
 • Tillämpa slumpmodeller och statistiska metoder i samband med frågeställningar inom ekonomi, teknik och naturvetenskap och kritiskt granska resultaten.
 • Använda programpaketet Matlab för vissa typer av statistiska analyser.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar (24h), seminarium (8h) samt lektioner (18h), en schemalagd datorövningar (4h) och en datorövning som görs på egenhand. Den första datorövningen är schemalagd och på den andra ska en enkel skriftlig rapport lämnas in följt av en muntlig redovisning.

Den första föreläsningen ger en introduktion till kursen och en repetition av sannolikhetsläran. Föreläsningarna ägnar vi annars åt genomgång av teori och exempel, på seminarium är det problemlösning, medan vi på lektionerna i första hand arbetar självständigt med problemlösning. Vi räknar och diskuterar exempel som visar hur metoderna kan användas praktiskt och även exempel som ökar förståelsen för teorin bakom metoderna.

De flesta statistiska problemställningar rymmer både en rutinartad beräkningsdel och en mera diskussions- och idébetonad metodvalsdel. Vad det gäller rutinarbetet och standardmetoderna inom kursen finns ingen annan väg till framgång än räknandets smala väg, dvs. att lösa övningsuppgifter på egen hand. Det är alltså viktigt att du i så stor utsträckning som möjligt löser uppgifter självständigt. På lektionsprogrammen finns därför hemuppgifter, som du kan lösa före eller omedelbart efter lektionen.

Undervisningsplanen finns här på kursens hemsida i vänstermenyn.
 • Föreläsningsmaterial läggs ut i PDF-format under kursens gång, se vänstermenyn. Dessa kan vara lämpliga att skriva ut någon dag innan föreläsningen och läsa igenom.
 • Handledningar för datorövningarna finns här på hemsidan att ladda ner, cirka en vecka innan datorövningarna äger rum. Även dessa finns då i vänstermenyn.

Examination

För slutbetyg på kursen krävs att man blir godkänd på den andra datorövningen och godkänd tentamen. Denna tentamen är skriftlig och den består av sex uppgifter. Varje uppgift är värd 3 poäng. För betyget 3 räcker det med 8 poäng. Frågor med anknytning till datorövningarna finns alltid med i tentamen.

Resultatet på tentamen samt tid och lokal för visning meddelas via LADOK. Lösningar till tentamen kommer att läggas ut på kursens hemsida efter tentamen.

Varje tentamen visas en gång. Därefter finns skrivningarna i MAI:s reception för visning och avhämtning under granskningstiden. Efter granskningsttidens slut arkiveras skrivningarna under ett år och den som vill hämta ut sin tentamen under arkiveringstiden beställer fram den genom att fylla i en särskild blankett som finns tillgänglig på MAI: expedition. Försök hämta din tentamen under granskningstiden, det underlättar för alla!

Lärare och schema:

Kursansvarig/examinator: Martin Singull (martin.singull@liu.se), hus TERRA ing 37, 2 tr (plan 4).

Föreläsningar: Martin Singull.

Lektioner/datorövningar:
 • I2a - Zhenxia Liu
 • I2b - Elvin Granat
 • I2c - Ariyan Abdulla
 • I2d - Andrea Alessandro Ruggiu
 • I2e - Zhenxia Liu
 • I2f - Markus Wahlsten
 • Ii2/MAT2 - Xiangfeng Yang
Länk till schema för kursen (när det finns tillgängligt).

Studierektor för avdelningen Matematisk Statistik är Ingegerd Skoglund.

Studiehandboken

Länk till studiehandboken.


Sidansvarig: martin.singull@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-27