Göm meny

TATA71 Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems

News
2023-01-24: The results of the written exam have been submitted to LADOK. To have a look at the grading of your exam, please contact the Student Service Desk at MAI, where the exams will be available from Wednesday Jan 25. There will be no "tentavisning"; you can just contact me directly if you have any questions about the grading. / Hans
Programme
Course programme for the fall semester 2022 [PDF].
Subject Area
Mathematics and Applied Mathematics
Credits
6 ECTS credits
Course Syllabus
Course syllabus fall 2022 according to LiU Studieinfo.
(Optional course for Mat2, Y4, M4, EMM4.)
Examination
Written exam TEN1 (4 ECTS). Assignments UPG1 (2 ECTS).
Upcoming exams (LiU Student Portal).
Examiner and teacher
Hans Lundmark
Literature
Cover of the course textbook
D. K. Arrowsmith & C. M. Place, Dynamical Systems: Differential Equations, Maps, and Chaotic Behaviour, Chapman and Hall/CRC (1992), ISBN 9780412390807. Available as an e-book via LiU's library (and some parts also via Google Books).
Language
The course is given in English if necessary, otherwise in Swedish.
Previous evaluations
The results of previous course evaluations can be found by searching for TATA71 in Evaliuate.
Changes to the course fall 2020
No changes to the content of the course, just some minor polishing of the course programme. However, due to low class attendance the previous time the course was given (2018), and also for economical reasons, the scheduled time was reduced from 11+11 meetings to 11+4. Moreover, the course was given online because of the COVID-19 restrictions; practical information about this has been archived here.
Changes to the course fall 2021
There have been some changes to the homework assignments, based partly on wishes from higher powers (“EF-nämnden”) to incorporate more applications into the courses for the Mathematics programme. And one obvious difference compared to last year is that the course has now gone back to ordinary classroom teaching. A side effect of the online teaching is that there are now pre-recorded video lectures from the fall semester 2020 available here on the course webpage. Except for that, there are only minor updates to the course programme and to the exercises.
Changes to the course fall 2022
Only some minor changes in the course programme and the exercises. Some of the more demanding homework problems have been split into more subproblems, to make them easier to solve (and to grade).

TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system

Aktuellt
Se den engelska versionen ovan.
Kursprogram
Kursprogram hösten 2022 [PDF].
Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
6 hp
Kursplan
Kursplan ht 2022 enligt LiU Studieinfo.
(Valbar kurs för Mat2, Y4, M4, EMM4.)
Examination
Skriftlig tentamen TEN1 (4 hp). Inlämningsuppgifter UPG1 (2 hp).
Tentamensschema (Studentportalen).
Examinator och lärare
Hans Lundmark
Litteratur
Cover of the course textbook
D. K. Arrowsmith & C. M. Place, Dynamical Systems: Differential Equations, Maps, and Chaotic Behaviour, Chapman and Hall/CRC (1992), ISBN 9780412390807. Tillgänglig som e-bok via LiU:s bibliotek (och vissa delar kan även läsas via Google Books).
Språk
Kursen ges på engelska vid behov, annars på svenska.
Tidigare kursutvärderingar
Resultaten från tidigare års kursutvärderingar hittas genom att söka efter TATA71 i Evaliuate.
Ändringar i kursen ht 2020
Inga ändringar i kursinnehållet, bara smärre putsningar i kursprogrammet. Antalet tillfällen i schemat minskades dock från 11+11 till 11+4, delvis på grund av lågt deltagande på lektionerna vid det föregående kurstillfället (2018), men även av ekonomiska skäl. Kursen gavs på distans med anledning av covid-19-restriktionerna; praktisk information om detta har arkiverats här.
Ändringar i kursen ht 2021
Inlämningsuppgifterna har ändrats lite, delvis med anledning av önskemål från EF-nämnden om att öka tillämpningsinslagen i matematikprogrammets kurser. Och en uppenbar skillnad gentemot förra året är att kursen har återgått till vanlig klassrumsundervisning. En bieffekt av distansundervisningen är att det nu finns förinspelade videoföreläsningar från ht 2020 här på kurshemsidan. Förutom detta har bara smärre uppdateringar gjorts i kursprogrammet och övningarna.
Ändringar i kursen ht 2021
Bara smärre ändringar i kursprogrammet och övningarna. Några av de mera krävande inlämningsuppgifterna har delats upp i fler deluppgifter för att göra dem enklare att lösa (och att rätta).

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2023-01-24