Göm meny

TANA81 Artikel och Dokumentation

Gruppens arbete syftar till att genomföra en förstudie och utveckla en prototyp som skall kunna ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. För att marknadsföra arbetet skall en artikel skrivas där arbetet beskrivs på ett sätt som lämpar sig för en teknisk- vetenskaplig konferens.

Utkast

Det första som gruppen skall göra är att skriva ett utkast till den färdiga artikeln. Här förtydligas både textens innehåll och struktur. För att ett utkast skall godkännas skall följande ingå:

  • Samtliga rubriker, och underrubriker, som skall finnas i artikeln skall finnas på plats.
  • Under varje rubrik skall en punktlista finnas där innehållet i respektive stycke sammanfattas kort.

Utkastet skall innenhålla tillräckligt mycket information för att beställare skall övertygas om att samtliga krav kommer att tillgodoses av den slutgiltiga texten.

Artikeln

Innehåll och struktur på den artikel som skrivs beror givetvis på det projekt gruppen arbetat med. Dock skall följande finnas med:
  • En rubrik Introduktion där problemområdet presenteras, och en kort presentation av tidigare arbeten av forskare som arbetat med problemet ges. Sist i Introduktionen presenteras resten av rapporten kortfattat.
  • Den Matematik som används av för att lösa uppgiften skall presenteras. Dessutom skall det kortfattat beskrivas hur MATLAB implementationen av ekvationerna gjorts. Kod skall inte bifogas.
  • Ett par exempel skall presenteras under rubrik Experiment så att det tydligt framgår att koden fungerar samt att alla krav är uppfyllda.
  • Slutligen skall det finnas en rubrik Diskussion där resultaten sammanfattas.

Lämplig omfattning på hela artikeln är 10-12 sidor.


Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2019-11-29