Göm meny

TANA81 Matematikprojekt

Fördjupningsnivå: B
Utbildningsnivå: G1

Mål

Kursen skall introducera frågeställningar och arbetsmetoder som är relevanta för matematiskt/tekniskt utveklingsarbete. Speciellt modeller för projektarbete och projektledning. Genom att delta i projektarbetet skall studenten:

  • kunna ge exempel där matematiska metoder används för att lösa tekniskt relevanta problem.
  • utföra ett projektarbete enligt en projektmodell.
  • kunna redovisa ett projekt skriftligt och muntligt.
  • planera ett projektarbete utifrån en given kravspecifikation och dokumentera detta i projekt- och tidplaner
  • söka upp och tillägna sig för projektet relevanta kunskaper.

Organisation

I kursen ingår föreläsningar samt ett projektarbete. Föreläsningarna har två huvudsyften. Dels att ge kunskaper relaterade till projektarbete (projektmodell, gruppdynamik, kommunikation och informationssökning) dels att ge en inblick i deras kommande yrkesroll bl a genom att ett exempel på tillämpningar där matematik är en viktig del presenteras.

Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt. Dokumentationen granskas ur både saklig och språklig synvinkel. Kursen avslutas med en projektkonferens där projektgrupperna redovisar sina projekt för övriga projektgrupper.

Kursen pågår hela vårterminen.

Kursinnehåll

Föreläsningar relaterade till projektarbetet: information om CDIO-initiativet, kursidé, projektmodellen LIPS, informationssökning, arbete i grupp och gruppdynamik. Muntlig och skriftlig kommunikation.

Projektarbetet: Tekniskt innehåll beroende på typ av projekt. Arbete enligt projektmodellen LIPS. Skrivande av projektplan, tidplan och mötesprotokoll. Informationssökning. Dokumentation av projektresultat. Muntlig och skriftlig presentation av projektresultat. Efterstudie.

Examination

UPG1 Föreläsningsserie samt Projektkonferens (U,G) 1 hp
UPG2 Projektarbete (U,G) 3 hp

Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2019-11-29