Göm meny

TANA81 Dokument

Gruppkontrakt

För att samarbete skall fungera i större grupper krävs att man är överens om hur arbetet skall bedrivas. Viktiga saker är hur kommunikationen i gruppen skall fungera (telefon, epostlistor, etc), vilka skyldigheter gruppmedlemar har (närvaro på möten, förväntad arbetsinsats varje vecka, etc), samt vem som är ansvarig för att eventuella problem upptäcks och åtgärdas. Gruppkontraktet är viktigt och skall tas som en möjlighet för gruppen att inbördes diskutera amtitionsnivå på, och förväntningar inför, projektarbetet.

Följande mall kan användas: 03Underlagkontrakt_sv_c.docx

Mötesprotokoll med aktivitetslista

Möten där handledare och/eller beställare deltar är formella beslutsmöten. Dagordningen förebereds av projektledaren och förmedlas till deltagarna i god tid. För samtliga formella möten skall ett mötesprotokoll upptättas. Detta skall sedan skickas in till handledaren. Det är lämpligt att ha ett formellt möte varje vecka.

Följande mall kan användas: 07Motesmall_sv_c.docx och 08Status_rapport_sv_c.docx

Projektplan

I projektplanen beskrivs i detalj hur gruppen plannerar att angripa problemet, vilka resurser gruppen har till sitt förfogande, samt hur resurserna skall fördelas. Rollfördelningen inom gruppen (projektledare, ansvariga för olika delområden, etc) klargörs. Dessutom skall uppgiften delas upp i ett antal olika, helst oberoende, aktiviteter så att det tydligt framgår hur gruppen tänker sig att uppgiften skall angripas. Kärnan i projektplanen är aktivitetslistan som till största delen upptas av projektspecifika aktiviteter. Var dock noga med att se till att även gruppmöten, dokumentation och presentationer kommer med. Lika viktigt är att dessa inte får dominera aktiviteterna.

Den viktigaste resursen är den tid gruppmedlemmarna kan lägga ned på arbetet. Därför skall en detaljerad tidsplan upprättas där det veckovis bestäms hur många timmar gruppen skall lägga ned på projektarbete, samt hur denna tid skall fördelas på olika aktiviteter inom projektet.

Följande mallar kan användas: 04Projektmall_sv_d.docx och 05Tidplan01.xlsx.

Teknisk Dokumentation

Det arbete som utförts inom projektet skall dokumenteras noggrant. Det skall ingå en kort presentation av uppgiften samt en beskrivning av hur uppgiften lösts. För varje delsystem som implementerats skall en kort beskrivning ges av vilken deluppgift som systemet är tänkt att lösa, hur uppgiften löses, samt hur delsystemet är tänkt att användas. Det skall tydligt framgå att samtliga krav som ställdes på systemet är uppfyllda.

Vad som skall ingå i den tekniska dokumentationen skiljer sig givetvis åt mellan de olika projekten. Gemensamt är dock att det skall ingå en kort introduktion som ger en mer översiktlig beskrivning av tillämpningen och sätter in projektet i sitt sammanhang.

Följande mall kan användas: 16Generell_mall_sv_c.doc

Skriver gruppen i LaTeX finns även en dokumentmall som kan användas för att komma igång: TANA81-Generell-Mall.tex.

Efterstudie

I kursen ingår att göra en kort utvärdering av projektuppgiften, lärarnas insatser, samt kursupplägget. Viktigt är också att utvärdera gruppens arbetsinsats samt reslektera över hur projektstyrningsmodellen fungerade.

Efterstudien skall göras gruppvis och lämnas in efter den formella slutleveransen. Det är dock viktigt att dokumentera sina erfarenheter medans projektet pågår.

Följande mall kan användas: 17Efterstudie_sv_c.docx


Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2020-05-12